Leggi il Testo Aiphone L’Elfo. “Aiphone” è una canzone de L’Elfo estratta dall’album “Gipsy Prince” (2018). Aiphone Lyrics

Testo Aiphone L’Elfo

U sacciu si gilusa pe fimmini ndi l’iphone Mi volunu nde fotu sti fimmini cu l’iphone Mi mannunu messaggi sti fimmini cu l’iphone

Fimmini cu l’iphone, sti fimmini cu l’iphone

Pari nisciuta di na sfilata Talia stu fimminuni Ti sanu sentiri na leonessa E iu sugnu u liuni Quannu passi si furìa Macari u muru attagghiu Iu ti pottu nda putìa Spattemu stu cavaddu E all’amici to c’ha diri Ca parunu supecchiu M’accullanu fimminaru E macari figghiu pessu Nuddu mi canusci E nuddu sapi i nostri cosi Anu vogghia di parari

Si da me picca paroli

A to mattri ci pari ca spacciu A to pattri ci pari ca spacciu T’ana diri sti costi no sacciu Fatto sta ca sti cosi ne fazzu A facci u sapemu ca è chidda Ma na pozzu canciari sta facci A stu puntu tu cecchiti l’autri

Ca su babbazzi si viri nda facci

Pi tia mia facissi attaccari Ta squari attaccatu e mi veni a truvari A tia ti piacissi accussi non niscissi Pi cuppa re fimmini,domiciliari Si troppu bedda pero si na cruci Si fici taddu astutamu sta luci Rumani travagghiu e sti soddi ne fazzu

Su tu mi vannii cu da spacchiu di uci

U sacciu si gilusa pe fimmini ndi l’iphone Mi volunu nde fotu sti fimmini cu l’iphone Mi mannunu messaggi sti fimmini cu l’iphone Fimmini cu l’iphone, sti fimmini cu l’iphone

X2

Mi fici na cussa pi stari cu tia Si a me malatia Ti vasu sti iammi Fai ciauru di ciuri Tipo lemon haze Facemu di cosi re cristiani ranni Chiuri sta potta e poi ietta da chiavi Quannu finemu ni ni emu a manciari Ci meritiamo una cena di lusso Bottiglie di vino, ricci e calamari Lo rifacciamo si appena torniamo Si cosi forte, pare che ci odiamo Quando mi dici che sono vastaso è un complimento sono lusingato Iu mi nne ghiri m’aspettunu sutta Ci su l’amici ca fanu primura Amore ti chiamo più tardi lo giuro Male che va ti chiama la questura Quannu mi talìi cu dd’occhi Mi fai acchianari a frevi Pari ndi na sfilata Ma cu spacchiu ti teni Docu ci volunu i soddi sicuro Talia comu annaca du culu Mi hai detto che sembro volgare Ma parlo dialetto cosi te lo giuro U sacciu ca manni nmessaggio Picchi mi sintisti muntuatu ri tutti Annunca i messaggi i mannavi E cristiani che soddi vistuti ri gucci Niscemu assemi quannu rici tu Io sono libero, quindi fai tu

Anzi no scusa che ho dimenticato che devo vedermi con tutta la crew

U sacciu si gilusa pe fimmini ndi l’iphone Mi volunu nde fotu sti fimmini cu l’iphone Mi mannunu messaggi sti fimmini cu l’iphone

Fimmini cu l’iphone, sti fimmini cu l’iphone

L'Elfo - Gipsy Prince (Album)
L’Elfo – Gipsy Prince (Album)

Testo Aiphone L’Elfo