Leggi il Testo Carusi do sud L’Elfo. “Carusi do sud” è una canzone de L’Elfo estratta dall’album “Gipsy Prince” (2018). Carusi do sud Lyrics

Testo Carusi do sud L’Elfo

Noi carusi do sud semu fatti accussì Co cori nda manu e l’autra manu ndo zip Cullani ri oru e sigaretti nde jeans Co suli nda testa e poi chi spacchiu talii Oggi nesciu accussì oggi chi è lunedì I soddi cuntati giustu pi l’eurospin St’amicu travagghia sulu quannu fa scuru A Saru ci attruvanu mezzu chilu ndo muru Rugnu un basu a papà ca travagghia a Torino Si n’appa scappari qui non c’è destino Essere artista nel posto in cui vivo Vuol dire impazzire dentro un magazzino Mi pigghiaiu cu sti renti soccu m’ava pigghiari Ora fazzu canzuni e spatti m’ana pavari Rimango di strada rappresento la gente

Macari su spostu catanisi per sempre

Strette di mano e baci nelle guance Senza computer tutti nelle piazze Dediche sotto casa di ragazze Nonni col crocifisso nelle stanze Strette di mano e baci nelle guance Senza computer tutti nelle piazze Dediche sotto casa di ragazze

Nonni col crocifisso nelle stanze

Nicu nicu nisceva e stavo sempri pi strata Ca tuta stricata e bicicletta arrubbata Du spacchiu i palluni ca fineva nde tetti Cu du super tela mi pareva Holly e Benji Chiddu non nesci oggi non po’ ghiucari Picchì? Vo’ l’assistenti sociali Ciaddiri rumani su ni iemu a mari Iu pottu a tuvagghia tu potta u manciari La maestra chiedeva quali sono i tuoi sogni Io rispondevo vogghiu cuntari i soddi Quannu si pessu che to cicatrici Non c’è chiu nenti ma ci su l’amici Che nervi ri fora iettu sta sigaretta Soddi nda na sacchetta a facci ri cu ma ietta Oggi faccio firme pure sulla maglietta

La mia brutta faccia nella tua cameretta

Strette di mano e baci nelle guance Senza computer tutti nelle piazze Dediche sotto casa di ragazze Nonni col crocifisso nelle stanze Strette di mano e baci nelle guance Senza computer tutti nelle piazze Dediche sotto casa di ragazze Nonni col crocifisso nelle stanze Strette di mano e baci nelle guance Senza computer tutti nelle piazze Dediche sotto casa di ragazze

Nonni col crocifisso nelle stanze

L'Elfo - Gipsy Prince (Album)
L’Elfo – Gipsy Prince (Album)

Testo Carusi do sud L’Elfo